ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PKS HENDI SOUTH EAST EUROPE ΕΙΔΩΝ HORECA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07.09.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «PKS HENDI SOUTH EAST EUROPE ΕΙΔΩΝ HORECA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μετσόβου, αριθμός 5, με Αρ. ΓΕΜΗ 144516801000, καλεί όλους του μετόχους της εταιρείας, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην έδρα αυτής την Παρασκεύη 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 1ης εταιρικής χρήσης 28/11//2017-31/12/2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
  2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 28/11/2017-31/12/2017.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της επόμενης εταιρικής χρήσης 2018.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Διάφορα θέματα.

ΜΟΣΧΑΤΟ, 17.08.2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ