ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – INVITATION TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PKS HENDI SOUTH EAST EUROPE ΕΙΔΩΝ HORECA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28.05.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «PKS HENDI SOUTH EAST EUROPE ΕΙΔΩΝ HORECA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μετσόβου, αριθμός 5, με Αρ. ΓΕΜΗ 144516801000, καλεί όλους του μετόχους της εταιρείας, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην έδρα αυτής την Τετάρτη 28 Μαίου 2019 και ώρα 17:00 προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 2ης εταιρικής χρήσης 01/01//2018-31/12/2018 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
  2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της επόμενης εταιρικής χρήσης 2019.
  4. Τροποποίηση καταστατικού με βάση το νέο νόμο 4548/2018.
  5. Διάφορα θέματα.

ΜΟΣΧΑΤΟ, 18.03.2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

INVITATION TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY UNDER THE NAME «PKS HENDI SOUTH EAST EUROPE HORECA ITEMS S.A. » FOR THEIR PARTICIPATION TO THE GENERAL MEETING OF 28.05.2019

The Board of Directors of the company under the name «PKS HENDI SOUTH EAST EUROPE HORECA ITMEMS SOCIETE ANONYME», with registered seat in Moschato Attikca, 5 Metsovou str., with Commercial Registry No 144516801000, invites all the Shareholders of the Company to the annual Ordinary Shareholders’ Meeting, which will take place at the company’s registered seat, on Wednesday 28th of May 2019 at 17:00, in order to decide on the following items of the agenda:

ITEMS OF THE AGENDA

  1. Approval of the financial statements of the 2st corporate use 01/01/2018-31/12/2018 as well as of the Management Report of the BoD and the Independent Auditor’s Report.
  2. Discharge of the Board of Directors and of the Independent Auditor form any liability for the fiscal use 01/01/2018-31/12/2018.
  3. Election of one ordinary and one replacement Independent Auditor for the use of the following fiscal year 2019.
  4. Amendment of the company’s AoA according to the new law 4548/2018.
  5. Various issues.

MOSCHATO, 18.03.2019
ΤHE BOARD OF DIRECTORS